Ga naar hoofdinhoud
+32 (0)3 830 30 21 info@klymbindustries.be persoonlijk & deskundig advies snelle levering

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders.
De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Eventuele voorwaarden van de klant, ook al worden deze meegedeeld in het kader van een offerte, worden geacht niet door ons te zijn aanvaardt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2. Prijsoffertes

Prijsoffertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de opgave. Met het aanvaarden van een offerte aanvaardt de klant de toepassing van de algemene voorwaarden.
Voor offertes uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige bestellingen.

De prijsoffertes zijn gebaseerd op de huidige prijzen. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de 8 dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3. Faillissement of onvermogen van de klant

KLYMB INDUSTRIES bv behoud het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of
kennelijk onvermogen van de klant.
Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze eigendom van KLYMB INDUSTRIES bv.

4. Leveringen en transport

Alle risico’s van verzending zijn voor rekening van de koper.
De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval
van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht; staking van de andere partij e.d.

5. Verpakking

Enkel verpakkingen onder waarborg blijven eigendom van KLYMB INDUSTRIES bv. Zij moeten aan KLYMB INDUSTRIES bv in goede staat terugbezorgd worden, voorzien van onze etiketten en mogen zeker geen ander product bevat hebben dan dit waarmee het door KLYMB INDUSTRIES bv geleverd werd. Kosten voor eventuele reiniging vallen ten laste van de koper. 

6. Garanties en klachten

Zichtbare gebreken of leveringstekorten dienen bij de levering te worden meegedeeld.
Verborgen gebreken of leveringsgebreken dienen binnen de 8 dagen na levering en
voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen per aangetekend schrijven
te worden gemeld. Wanneer er sprake is van een aan KLYMB INDUSTRIES bv toe te rekenen
gebrek en hoger vermelde voorwaarden werden nageleefd, zal de waarborgverplichting van
KLYMB INDUSTRIES bv, wanneer het gebrek herstelbaar is, beperkt zijn tot het herstellen van
het gebrek en wanneer het gebrek niet herstelbaar is, beperkt zijn tot het vervangen van de
goederen door een identiek of gelijkaardig goed.
Geen enkele garantie wordt gegeven: voor zichtbare gebreken wanneer de koopwaar bewerkt of verwerkt werd.

7. Facturatie betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. Bij niet betalen van de factuur binnen de vooropgestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 15% per maand alsook een vast kostenbedrag van 50 euro.
Het uitblijven van betaling op de vervaldag laat ons toe onmiddellijke betaling van de schadevergoeding op te eisen. Deze eventualiteit laat ons toe de uitvoering van onze verbintenissen te schorsen of te verzaken.
In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van de waarde van de bestelling met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.
Onkosten verbonden aan inningkosten worden de koper afzonderlijk aangerekend.
Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

8. Wetgeving

In geval van betwistingen is de Belgische wetgeving van toepassing voor al onze verrichtingen .
Eventuele geschillen worden onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Voor de zaken onderworpen aan de bevoegdheid van de vrederechter is het gerechtelijk kanton Antwerpen bevoegd. Bij gebreke van betaling van deze rekening worden de bedragen verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 200 % verschuldigd op het openstaand bedrag met een minimum van 350 euro voor buitengerechtelijke kosten. Deze schadevergoeding dient betaald te worden naast het overige netto factuurbedrag.

Back To Top